Γιατί να επιλέξετε το Intime Plus για την επιχείρησή σας

Όλα τα ανωτέρω συστήματα ελέγχου & προστασίας είναι ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΙΜΑ σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

*Σημείωση: Ο τρόπος χρήσης  του λογισμικού και η αξιοποίηση των παραμετροποιήσεων  εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης.
Η εταιρεία κατασκευής του λογισμικού δεν ευθύνεται για τυχόν ρυθμίσεις που δεν συνάδουν με τον έννομο τρόπο λειτουργίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.